Privacybeleid Matsimaal

Laatst bijgewerkt op: 10-08-2023

Matsimaal, gevestigd aan Molenstraat 10, Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Dit document beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, delen en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Verzamelde gegevens:

Matsimaal verzamelt de volgende persoonsgegevens van klanten:

  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Matsimaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Contact opnemen met klanten voor het verstrekken van informatie, beantwoorden van vragen en afhandelen van verzoeken.
  • Het aanbieden van op maat gemaakte offertes.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Matsimaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn:

Matsimaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Matsimaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Matsimaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten:

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hierboven.

Beveiliging:

Matsimaal neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Matsimaal  gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@matsimaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Matsimaal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kinderen:

Onze diensten en website zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u geen gebruik maken van onze diensten en website zonder toestemming van een ouder of voogd.

Klachten:

Indien u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze dienstverlening en wettelijke vereisten weer te geven. We raden u aan om regelmatig dit beleid te controleren voor eventuele wijzigingen.